Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Muutoksenhakuohjeet sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1.7.2021 lukien:

Laskuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä laskussa näkyvään puhelinnumeroon.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 15 §:n mukaan maksua koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen asiakasmaksupäätökseen tai asiakasmaksua koskevaan laskuun, jos olet tyytymätön päätökseen/laskuun. Oikaisuvaatimus tulee tehdä kirjallisena ja se osoitetaan Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnalle.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos päätös tai lasku on kohdistettu sinulle tai jos se vaikuttaa välittömästi sinun oikeuteesi, velvollisuuteesi tai etuusi.

Oikaisuvaatimus tulee tehdä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun sait päätöksen tai laskun. Sinun katsotaan saaneen päätöksen tai laskun seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana, ellei muuta osoiteta.

Sosiaaliasiamies neuvoo ja tarvittaessa myös avustaa muutoksenhaun tekemisessä.

Ilmoita oikaisuvaatimuksessa nämä asiat:

  • päätös tai lasku, jota oikaisuvaatimus koskee
  • millaista oikaisua vaadit
  • perustelut oikaisuvaatimukselle.

Lähetä oikaisuvaatimus osoitteeseen:

Alajärven kaupunki/Järvi-Pohjanmaan perusturva
Lääkärintie 1
62900 Alajärvi
sähköpostilla kirjaamo(at)alajarvi.fi

Muutoksenhaku Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan päätöksestä

Järvi – Pohjanmaan perusturvalautakunnan tekemästä päätöksestä voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Viimeinen valitusaste on korkein hallinto-oikeus.

Hallinto-oikeus perii oikeudenkäyntimaksun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevasta päätöksestään, ellei se muuta alemman viranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Tarkemmat tiedot oikeudenkäyntimaksuista löytyvä oikeusministeriön verkkosivuilta  (https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/maksut/oik...).

 Päivitetty: 24.06.2021 10:57