Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö (Shl 18§)

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö tukee perheen hyvinvointia pitkäjänteisesti, usein muutostavoitteeseen pyrkien. Perhetyön tavoitteena on edistää perheen itsenäistä toimintakykyä ja elämänhallintaa, vahvistaa vanhemmuutta, parantaa perheen vuorovaikutusta sekä tukea lapsen tai nuoren tasapainoista kasvua ja kehitystä. 

Perhetyön sisältö muotoutuu kunkin perheen tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Perheen arjessa hyvin toimivia asioita pyritään vahvistamaan ja lisäämään sekä toimimattomia ja kuormittavia asioita vähentämään. Yhdessä tekeminen ja arjen tilanteiden mallintaminen ovat työskentelyn peruselementtejä keskustelun, kuuntelun, kannustamisen, ohjauksen ja neuvonnan ohella.

Perhetyö voi sisältää esimerkiksi

  • lapsiperheen arjen ja arkirutiinien hallintaan liittyvää ohjausta esimerkiksi arkirytmin suunnittelua tai vastuiden jakoa perheessä

  • lapsen ja vanhempien kanssa työskentelyä lapsen koulunkäyntiin ja eri kehitysvaiheisiin liittyen tai ohjausta käyttäytymisen ja toiminnanohjauksen pulmissa

  • perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen vahvistamista mm. ristiriitatilanteiden tunnistamisen ja tunnetaitojen vahvistamisen kautta

Perhetyön tiiviys ja kesto sovitaan sekä tavoitteet laaditaan yhdessä perheen kanssa. Perhetyön tavoitteet kirjataan perhetyön suunnitelmaan ja perhetyön toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan yhdessä perheen kanssa säännöllisin väliajoin. Yhdessä laadittuihin tavoitteisiin sitoutuminen ja avoin vuoropuhelu perheen ja työntekijöiden välillä ovat lähtökohtana työskentelyn onnistumiselle, perheen voimavarojen vahvistumiselle sekä arjenhallinnan lisääntymiselle.

Perhetyöhön ohjaudutaan sosiaalihuoltolain (36§) mukaisen palvelutarpeen arvioinnin kautta. Palvelutarpeen arvio laaditaan yhdessä perheen kanssa, lapsiperheiden sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan johdolla tarpeen mukaisessa laajuudessa. Perheen kanssa sovitusti  palvelutarpeen arvioinnissa voidaan tehdä yhteistyötä myös esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa, perheneuvolan tai muun perheen kannalta oleellisen tahon kanssa.

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on perheelle aina vapaaehtoista ja maksutonta.

Tehostettu perhetyö (Lsl 36§)

Tehostettu perhetyö on lastensuojelulain mukainen avohuollon tukitoimi, joka on tarkoitettu lastensuojeluasiakkaana olevien lasten ja heidän vanhempiensa tueksi. Tehostetun perhetyön tavoitteena on lisätä toimivia, hyvinvointia tukevia asioita arjessa, vähentää kuormittavia ja arkea hankaloittavia asioita sekä vähentää/ poistaa lastensuojelutarvetta.

Tehostetussa perhetyössä kuntouttavien ja arvioivien menetelmien avulla tehdään työtä pitkäjänteisesti. Työ voi olla muutokseen tähtäävää, kannattelevaa ja/ tai korjaavaa. Tehostetun perhetyön sisältö muotoutuu kunkin perheen tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Tehostetun perhetyön toteutus sisältää samoja peruselementtejä kuin sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö; yhdessä tekeminen ja arjen tilanteiden mallintaminen, keskustelu, kuuntelu, kannustaminen, ohjaus ja neuvonta. Lisäksi lapsen ja perheen tilanteen tiivis seuranta, arviointi ja myös kontrolli ovat lapsen suojelutarpeen vuoksi osa työskentelyä.

Tehostettu perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Tehostetun perhetyön tiiviys, kesto sovitaan ja tavoitteet laaditaan yhdessä perheen kanssa lapsen asiakassuunnitelman pohjalta. Perhetyön tavoitteet kirjataan perhetyön suunnitelmaan ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan yhdessä perheen kanssa säännöllisin väliajoin. Yhdessä laadittuihin tavoitteisiin sitoutuminen ja avoin vuoropuhelu perheen ja työntekijöiden välillä ovat lähtökohtana työskentelyn onnistumiselle, perheen voimavarojen vahvistumiselle, arjenhallinnan lisääntymiselle ja lapsen suojelutarpeen vähentämiselle tai poistumiselle.

Tehostettu perhetyö on perheelle aina vapaaehtoista ja maksutonta.

Lisätiedot
Perhetyön vastaava, sosiaaliohjaaja Emmi Tietäväinen
p. 040 142 7717
etunimi.sukunimi@jarvi-pohjanmaa.fi

Perhetyön yhteystiedot
Perheohjaaja Marjo Alanen p. 040 661 0207
Perheohjaaja Anniina Luoma p. 040 627 5417
Perheohjaaja Riikka Salli p. 040 861 5301
Perheohjaaja Pauliina Mariapori p. 040 643 0015
Perheohjaaja Kaisa Katajamäki  p. 040 581 3665
Perheohjaaja Teija Tuomela p. 040 078 2201

Perhetyöntekijä Elisa Latvala p. 040 840 4287
Perhetyöntekijä Henna Mäkiranta p. 040 868 7220
Perhetyöntekijä Leena Tuppurainen p. 040 585 4128

Perhekeskus / perhetyö (2. krs.), Alvar Aallon tie 2, AlajärviPäivitetty: 18.01.2021 11:14