Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Hoitotakuu

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 51 §:ssä todetaan perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä:

"Kunnan on järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.  Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta."

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 55 §:ssä todetaan odotusaikojen julkaisemisesta:

"Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on julkaistava internetissä tiedot 51–53 §:n mukaisista odotusajoista neljän kuukauden välein. Jos kunnalla tai sairaanhoitopiirillä on useita toimintayksiköitä, on tiedot julkaistava erikseen kustakin toimintayksiköstä. Tiedot voi julkaista internetin lisäksi muulla kunnan tai kuntayhtymän päättämällä tavalla.

Palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden turvaamiseksi valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset tutkimukseen ja hoitoon pääsystä sekä odotusaikojen julkaisemisesta.

Hoitotakuun toteutuminen lääkärin ja hoitajan vastaanotolla 1.5.-31.8.2021

Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalveluissa tilastoitujen yhteydenottojen mukaan 1.5.- 31.8.2021 jaksolla hoitoon pääsy on toteutunut seuraavasti:

Ajanjakso

0-7 pv

8-14 pv

15-30 pv

31-90 pv

yhteensä

1.5.-31.8.2021 lääkärit

32 49%

15      24%

18     27%

0

65        100%

1.5.-31.8.2021 hoitajat

20    80%

1         4%

1         4%

3            12%

25         100%

Tarkistettavilla ajanjaksoilla hoitotakuu toteutui kaikkien potilaiden osalta. Lääkärin kiireettömälle vastaanotolle pääsi noin puolet 0-7 päivän sisällä ja puolet viimeistään kuukauden sisällä. Hoitajan kiireettömälle vastaanotolle pääsi 0-7 päivän sisällä 80 % ja loput viimeistään kolmen kuukauden sisällä.  Hoidon tarpeen arvio tehdään puhelinkontaktin yhteydessä.  

Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon tilanne Järvi-Pohjanmaalla

Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi puhelimessa hoidon kiireellisyyden ja tekee hoidon tarpeen arvioinnin. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat pääsevät hoitoon saman päivän kuluessa.
Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä päivystys järjestetään Seinäjoella.

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa:
                      kiireellinen hoito 1vrk
                      kiireetön hoito 8-20 viikkoa

Ajanjaksolla 1.5.-31.8.2021 prosentuaalisesti osuudet kiireettömään hammashoitoon päässeiden odotusajoista ovat olleet seuraavat:

  • 0-21 pv kuluessa: 43%
  • 22- 90 pv kuluessa: 35%
  • 90-180 pv kuluessa: 21%
  • yli 180 pv: 1%

Yhdessä prosentissa tapauksista hoitoon pääsy on venynyt yli 180 päivän mittaiseksi, ja heidän osalta hoitotakuu ei ole toteutunut. Suurimmalta osin hoitotakuu on kuitenkin toteutunut Järvi-Pohjanmaan perusturvan suun terveydenhuollossa 1.5.-31.8.2021.

 

Muualla verkossa

 

Potilasvakuutuskeskus

Lääkevahinkovakuutuspooli

Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin (Terhikki-rekisterin) julkinen tietopalvelu

Aluehallintovirastot

Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Sosiaaliasiamies

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (linkki Finlex-sivustolle)

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (linkki Finlex-sivustolle)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Seinäjoen oikeusaputoimisto (Linkki Oikeuslaitoksen sivuille)Päivitetty: 18.11.2021 10:58