Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Kantelu

Valvontaviranomaisena toimivalle aluehallintovirastolle voidaan tehdä valvonnanalaista toimintaa koskeva kantelu (hallintokantelu). Muistutuksen tekeminen ei rajoita asianomaisen oikeutta kantelun tekemiseen.

Kantelu voidaan tehdä kaikenlaisesta toiminnasta, kuten hallintopäätöksistä, tosiasiallisesta toiminnasta tai asiakkaan kohtelusta. Kantelun voi tehdä, kun henkilö katsoo kantelun kohteena olevan organisaation tai henkilön menettelyn tai toiminnan olevan lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista. Kantelun voi tehdä myös tehtävien laiminlyönnin perusteella.  

Terveydenhuollon ammattihenkilöitä valvoo myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa käsitellään pääsääntöisesti potilaan menehtymiseen ja vaikeaan vammautumiseen johtanutta hoitoa koskevat kantelut, muut terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa koskevat kantelut käsitellään aluehallintovirastoissa. Viranomaiset siirtävät asian tarvittaessa oikeaan käsittelypaikkaan.

Hallintopäätösten osalta oikaisu- ja muutoksenhakumenettely on asiakkaan kannalta ensisijainen, koska vain niiden avulla voidaan saada välittömästi aikaan hallintopäätöksen muuttaminen tai kumoaminen.

Kantelu tehdään aluehallintovirastolle (AVI). Katso lisätietoja.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) yhteystiedot.Päivitetty: 22.12.2017 10:25