Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Muistutus

Terveydenhuollon muistutukset
Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Terveydenhuollon toimintayksikölle nimetty potilasasiamies avustaa muistutuksen tekemistä koskevissa asioissa. Muistutuksen tekeminen ei rajoita potilaan oikeutta kannella hoidostaan tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan terveyden- tai sairaanhoitoa valvoville viranomaisille. Kirjallinen muistutus toimitetaan Järvi-Pohjanmaan terveyspalvelujohtajalle ( Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus, Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi).

Sosiaalihuollon muistutukset
Sosiaalihuollon asiakkaalla on mahdollisuus tehdä muistutus sosiaalihuollossa toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutukseen on annettava ratkaisu kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Kuntaan nimetty sosiaaliasiamies avustaa muistutuksen tekemistä koskevissa asioissa.

Asiakkaan kohdatessa Järvi-Pohjamaan perusturvassa palvelun, johon hän on syystä tai toisesta tyytymätön, on asia ensisijaisesti keskusteltava kyseisen toimintayksikön vastuuhenkilön kanssa. Tässä keskustelussa pyritään ratkaisuun, ja mahdollinen todettu epäkohta pyritään korjaamaan. Jos tässä tilanteessa asiakas haluaa tehdä kirjallisen muistutuksen, hänelle annetaan kirjallinen muistutuslomake ja sen täyttämiseen tarvittava ohjaus.

Kirjallisen muistutuksen käsittely

Vastuuviranhaltija arvioi, mitä toimenpiteitä muistutuksen johdosta on tehtävä, ja ottaa tarvittaessa yhteyttä muistutuksen tekijään sekä muistutuksen kohteena olevaan, toiminnasta vastaavaan tahoon. Muistutuslomakkeeseen kirjataan muistutuksen johdosta käydyt keskustelut ja tehtävät toimenpiteet. Kopio siitä lähetetään muistutuksen tekijälle. Muistutus käsitellään kahden viikon kuluessa siitä, kun muistutus on jätetty. Tämän jälkeen muistutuslomake säilytetään lukitussa tilassa arkistoituna 12 vuotta. Muistutuksen tekijällä on samanaikaisesti mahdollisuus ja oikeus ottaa asia puheeksi myös potilasasiamiehen kanssa mahdollisia muita toimenpiteitä varten.

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus 10 §

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukainen muistutus

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja annetun lain (812/2000) mukainen MUISTUTUS / Järvi-Pohjanmaan perusturva (suomiviestit.fi)

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen MUISTUTUS 10 § / Järvi-Pohjanmaan perusturva (suomiviestit.fi)Päivitetty: 18.03.2021 14:12